sdružení občanů

Dubeňák informuje včas III

Napsáno 10.8.2012, kategorie Nezařazené, napsal admin
0

Dubeňák informuje včas II

Napsáno 31.7.2012, kategorie Nezařazené, napsal admin
0

Dubeňák informuje včas

Napsáno 24.7.2012, kategorie Nezařazené, napsal admin
0

červenec 2012

Sdružení Dubeňák informuje

Dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálním vývoji, který se týká uvažované stavby Bioplynové stanice v Dubenci.

Investorská společnost Karsit Agro / Karsit Holding se pokusila podat dvě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – bioplynová stanice Dubenec a rozšíření skladovacích kapacit biomasy. Obě tyto žádosti byly příslušným stavebním úřadem pozastaveny, protože žádosti nebyly úplné a neobsahovaly údaje a doklady stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Mezitím probíhá vodoprávní řízení, které bylo vyvoláno poté, co občanské sdružení Dubeňák v dubnu tohoto roku upozornilo příslušné úřady, že investorská firma se snaží provádět průzkumné vrty v areálu ZD Dubenec bez povolení. V rámci řádného vodoprávního řízení bylo vydáno rozhodnutí včetně řady podmínek pro provedení příslušných vrtů. Tyto vrty, jejichž cílem je určit, zda stavba může v areálu existovat, aniž by ohrozila únikem škodlivých látek zdroje pitné vody pro obec Dubenec a Vilantice, dosud nebyly zahájeny. Občanské sdružení Dubeňák vydané rozhodnutí napadlo a podalo odvolání Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje obsahující řadu námitek.

V odvolání požadujeme mimo jiné zastavení průzkumu a oznámení vodoprávnímu úřadu i v případě úniku závadných látek, resp. změny kvality monitorovaných vodních zdrojů (a nikoli pouze při zásadním poklesu hladiny či vydatnosti, jak je stanoveno v podmínkách rozhodnutí). Požadujeme rovněž, aby bylo v rozhodnutí stanoveno, že žadatel určí způsob, jakým budou řešena a kontrolována preventivní opatření, která zabrání zásadnímu poklesu hladiny či vydatnosti „nebo změně kvality vody ve studních v okolí ZD, a to fyzicky a ne jen formálně zápisem do deníku. Zápis bude obsahovat zdůvodnění jak byla prováděna prevence a následná kontrola.“ ( či změně kvality studní v okolí ZD, a to předem a nikoli, že se bude do deníku pouze zaznamenávat, jak „byla zajištěna prevence a kontrola“). Požadujeme rovněž přítomnost pracovníka vodoprávního úřadu v místě průzkumu, neboť investor se v minulosti již několikrát pokoušel příslušné zákony obejít. Závažnost rizika, které hrozí vodním zdrojům a životnímu prostředí v obci Dubenec a okolních obcích, je natolik velká, že nelze čekat s rukama v klíně, až k případné havárii nebezpečí dojde.

V odvolání zároveň upozorňujeme, že postrádáme větší informovanost ze strany vedení obce Dubenec o vývoji celé záležitosti. Obec Dubenec neinformovala o předmětném rozhodnutí o povolení hydrogeologického průzkumu občany obce, a to žádnou formou, ani na obecním zastupitelstvu, třebaže se jedná o zásadní otázku týkající se života obce, kde by informovanost byla na místě.

Občanské sdružení Dubeňák je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny v k.ú. obce Dubenec. Dle § 115 odst. 6 vodního zákona se v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona a na základě podané žádosti účastní vodoprávního řízení Hydrogeologický průzkum na ppč. 922/9, 922/8, 922/8, 922/5, 863/21 v k.ú. Dubenec pro stavby Rozšíření skladovacích kapacit biomasy v areálu Karsit Agro, a.s. a Bioplynová stanice Dubenec. Bude se účastnit i dalších příslušných řízení o umístění a povolování stavby a souvisejících provozů, aby byly chráněny zájmy obyvatel obce Dubenec a okolních obcí před škodlivými vlivy, které by výstavba bioplynové stanice znamenala.

Kontaktujte nás, ukážeme Vám rozhodnutí, vysvětlíme Vám, zapracujeme Vaše požadavky, přijďte na naši schůzi, bojujeme za Vaše práva.

červenec 2012

 

Jak to ve skutečnosti je

Napsáno 28.6.2012, kategorie Nezařazené, napsal admin
0

Dovolte nám seznámit Vás s pravdivými informacemi o budoucí plánované výstavbě BIOPLYNOVÉ STANICE V DUBENCI.  Tyto fakta se týkají nejen obyvatel Dubence ale i okolních vesnic, kolem kterých má společnost Karsit Agro, a.s., resp. Karsit Holding  své pozemky.

K čemu a proč sdružení Dubeňák

Občanské sdružení Dubeňák založili obyvatelé obce Dubenec. Jsou proti výstavbě obří bioplynové stanice v centru jejich obce. Tato stanice (o kapacitě cca 2,26 MW) by znamenala mimořádně velký nárůst nákladní dopravy projíždějící Dubencem i obcí v jeho okolí, ohrožení množství a kvality pitné vody, nemalý hluk, zápach a exhalace při provozu a nakládání se surovinou. Nepříznivě by také ovlivnila osevní plány a hospodaření na okolních zemědělských plochách (elektrárna potřebuje „krmit“ kromě kejdy např. kukuřicí) a zpátky na tato pole by mířil odpadní zbytek – digestát –, také jako zdroj zápachu a líhniště much.

Není pravda, že probíhá schvalování stavby, jak to ve svém otevřeném dopise ze dne 23.5.2012 tvrdí vedení investorské společnosti Karsit Agro, a.s., resp. Karsit Holding. Žádné řízení ohledně schvalování stavby na příslušných úřadech nebylo zahájeno. Řízení, které opravdu probíhá, je vodoprávní řízení týkající se povolení průzkumného vrtu v areálu ZD. Tento vrt se investorská firma snažila uskutečnit „načerno“. Bez stanovení podmínek pro vrt, bez kontroly, bez sledování možných vlivů na okolní studny. Sdružení Dubeňák upozornilo odpovědné orgány na tuto skutečnost. Následně bylo vodoprávní řízení zákonným způsobem zahájeno.

Občanské sdružení Dubeňák vzneslo v rámci tohoto řízení řadu námitek, které považuje za důležité s ohledem na ochranu životního prostředí obce. Požadovali jsme mimo jiné respektování účelu II. ochranného pásma vodního zdroje v dané lokalitě (může dojít k ohrožení zdroje pitné vody pro dvě obce, Dubenec a Vilantice; provedení průzkumu staré palivové nádrže v areálu ZD; stanovení podmínek pro případ možné havárie a únik znečišťujících látek; monitorování širšího okruhu, resp. všech domovních studní nacházejících se v k.ú. Dubenec jižně od vrtů; stanovení způsobu pozdějšího nakládání s vrty (vrty mají být hluboké až35 ma zasahují výrazně do geofyziky podloží).

Všechny námitky, které jsme jako občanské sdružení Dubeňák vznesli, byly vodoprávním úřadem vzaty v potaz. Žadatel o provedení vrtu byl vyzván k odpovědím. Na tyto odpovědi jsme opět reagovali, přičemž na všech našich námitkách v rámci vodoprávního řízení nadále trváme.

Občanské sdružení bude dál vývoj sledovat. Budeme se účastnit příslušných řízení a chránit prostředí obce před zásahy, které by na ně mohly mít nedozírný a nevratný dopad. Chceme zachovat krásu naší obce a kvalitu života v ní. Vyjadřujeme tak zájem občanů, kteří v lednové anketě řekli výstavbě obří bioplynové elektrárny v Dubenci NE.

Zapojte se, ptejte se nás, uvítáme pomoc, informace, sdělte nám svoje požadavky, abychom je za vás mohli prosazovat.